شروع دوباره پونیلا
نوشته

شروع دوباره پونیلا

محصول پونیلا، اولین محصول شرکت فناوران هوشمند شایا بود که توسعه آن در ابتدای سال ۹۴ شروع شد. پونیلا در اسفند ۹۴ به صورت تستی وارد بازار شد و بعد از گرفتن بازخوردها، پنج ماه صرف اصلاح و بهبود آن شد. در نهایت در مرداد ۹۵، پونیلا به صورت رسمی عرضه شد. بازخوردهای بسیاری خوبی...

بر ۱۳۹۷/۰۲/۲۴۱۳۹۷/۰۲/۲۴توسط