اعضای تیم

مهم ترین مزیت شایا، تیم فنی توانمند و مستعدی است که در اختیار دارد.

هیات مدیره

شایا

زیرساخت

کاوان

پونیلا