اعضای تیم

مهم ترین مزیت شایا، تیم فنی توانمند و مستعدی است که در اختیار دارد.

شایا

انیگمایند

کاوان

دیباچه

دوستان قدیمی تر ما

دوستانی که زمانی در شایا همکار ما بوده اند ولی مدتی است در کنار ما نیستند.