اعضای تیم

مهم ترین مزیت شایا، تیم فنی توانمند و مستعدی است که در اختیار دارد.

شایا

انیگمایند

کاوان

دیباچه